ایکس ری کانتینری یا خودرو

%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c
فن آوری نوین بازرسی در ابعاد وسیع برای تشخیص و دفع تهدیدات بابالاترین سطح تصویر برداری توسط این دستگاه ها صورت میگیرد قابل استفاده در گمرکات و مرزهای کشور.

بازرسی خودرو ها و وسایل حمل ونقل

%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c1
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c5
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c4
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c2-copy
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c6
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c7
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c8
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c11
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c14
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c15
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c16
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c17
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c18
%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c-18