ایکس ری کانتینری یا خودرو

%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1%db%8c
فن آوری نوین بازرسی در ابعاد وسیع برای تشخیص و دفع تهدیدات بابالاترین سطح تصویر برداری توسط این دستگاه ها صورت میگیرد قابل استفاده در گمرکات و مرزهای کشور.

بازرسی خودرو ها و وسایل حمل ونقل