درب اتوماتیک بازویی

automatic-metal-swing-gate-remote-systemm
جک های پارکینگی دارای سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که به روی درب های بازویی نصب میگردند و با استفاده از ریموت میتوان درب را باز و بسته کرد.

درب اتوماتیک بازویی

%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a91
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a92
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a93
%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a95