Sliding Gate

%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a90
جک های ریلی که به روی درب های ریلی نصب می گردند که بااستفاده از ریموت بازو بسته کردن درب را برای ما آسان میکنند و می توان درب را باز و بسته کرد. جک های ریلی قابل استفاده برای درب های یک لنگه ای که بیشتر از ۲ متر طول دارند و دارای وزن های مختلف می باشند که برای درب های مسکونی،تجاری باابعاد کوچک و صنعتی باابعاد و وزن های بالا مورد استفاه قرار میگیرند.

درب اتوماتیک ریلی