کرکره اتوماتیک آلومینیوم

%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c
کرکره آلومینیومی با تیغه های ۱۱۰،۸۰،۶۰،۴۰ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد که دارای زیبایی ،عمر بالا ،کم صدا و مانع نفوذ نور خورشید و باد و باران میگردد.

کرکره اتوماتیک با تیغه های آلومینیومی

%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c1
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c3
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c4
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c5
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c6
????????????????????????????
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c9
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c10
%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c11