ایکس ری عابر رو

امروزه برای ورود و خروج فردی به مناطق و ساختمان های حساس افراد مورد بازرسی قرار میگیرند این بازرسی ها با دستگاه های اسکن ورود و خروج صورت میگیرد قابل استفاده در فرود گاه ها ادارات دولتی،ساختمان های امنیتی،ورزشگاه ها،سینماها و...