ایکس ری کانتینری یا خودرو

فن آوری نوین بازرسی در ابعاد وسیع برای تشخیص و دفع تهدیدات بابالاترین سطح تصویر برداری توسط این دستگاه ها صورت میگیرد قابل استفاده در گمرکات و مرزهای کشور.

بازرسی خودرو ها و وسایل حمل ونقل