درب اتوماتیک ریلی

جک های ریلی که به روی درب های ریلی نصب می گردند که بااستفاده از ریموت بازو بسته کردن درب را برای ما آسان میکنند و می توان درب را باز و بسته کرد. جک های ریلی قابل استفاده برای درب های یک لنگه ای که بیشتر از ۲ متر طول دارند و دارای وزن های مختلف می باشند که برای درب های مسکونی،تجاری باابعاد کوچک و صنعتی باابعاد و وزن های بالا مورد استفاه قرار میگیرند.

درب اتوماتیک ریلی